Thiết bị xử lý nước thải tại nguồn (tại chỗ) phù hợp với điều kiện Việt Nam

Chúng ta đều biết  theo Luật bảo vệ Môi trường 2020, có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2022 và nghị định 08/2022/NĐCP quy định chi tiết một số điều luật bảo vệ môi trường thì các "Đối tượng" được miễn đăng ký môi trường bao gồm: 

- Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

- Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

- Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Vậy, hệ thống công trình - thiết bị xử lý tại chỗ là gì? có những loại công trình xử lý tại chỗ nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm nhé.

Một số thuật ngữ liên quan công trình xử lý chất thải tại chỗ 

Căn cứ vào Điều 41 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT quy định về yêu cầu đối với công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đối với cơ sở sản xuất cần bảo đảm như sau:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để đánh giá sự phù hợp trước khi lắp đặt công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ.

- Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trước khi đưa nước thải vào công trình, thiết bị xử lý nước thải;

Quy mô công suất công trình, thiết bị xử lý nước thải đáp ứng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa; (300 kg đối với rác thải, 5 m3 đối với nước thải, 50 m3/h đối với khí thải (chú ý việc đo kiểm)).

+ Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ;

+ Có các giải pháp thu gom, phân loại, xử lý hoặc chuyển giao bùn thải phát sinh từ công trình, thiết bị xử lý.

- Căn cứ vào đặc điểm, tính chất, lưu lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân, công trình, thiết bị xử lý khí thải phải có chụp hút, thiết bị bảo đảm thu gom, xử lý khí thải phát sinh trước khi thải ra ngoài môi trường qua ống thải.

Một số loại hình công trình xử lý chất thải tại chỗ.

Module xử lý nước thải phân tan + Bãi lọc ngầm trồng cây (xem các dự án thực hiện)

Module xử lý khí thải. (Xem chi tiết tại đây)

Hệ thống phân hủy rác thải hữu cơ tại chỗ (xem thêm)

Bể tự hoại bastat, thiết bị Jokaso, bồn septic

Xem thêm các công trình tương tự được thực hiên cho các cơ sở kinh doanh nhỏ (nhà hàng, khách sạn, gara, homestay) TẠI ĐÂY

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!