Tập trung triển khai ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại khu vực phát sinh dầu mỡ 

HNP - Ngày 01/02, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 510/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai ứng dụng thiết bị tách dầu mỡ tại các khu vực kinh doanh có phát sinh dầu mỡ trên địa bàn thành phố Hà Nội của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

Công văn nêu rõ, nhằm góp phần hạn chế tình trạng tắc nghẽn hệ thống thoát nước, giảm ô nhiễm môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý của các trạm xử lý nước thải chung của thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý, khắc phục về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phát sinh dầu mỡ trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phát hiện, xử lý vi phạm, đề xuất mức xử phạt nặng đối với chủ cơ sở kinh doanh, dịch vụ xả nước thải chứa nhiều dầu mỡ ra hệ thống thoát nước và môi trường gây ách tắc dòng chảy dẫn đến ứng ngập cục bộ và ô nhiễm môi trường. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường.

Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh dầu mỡ trên địa các quận nội thành. Trên cơ sở kết quả thanh, kiểm tra, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành báo cáo UBND thành phố để hoàn thiện cơ sở pháp lý để quản lý nước thải chứa nhiều dầu mỡ trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng xây dựng và hoàn thiện phương án giá dịch vụ thoát nước đối với hệ thống thoát nước được đầu tư từ ngân sách nhà nước, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trong năm 2019. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thoát nước và xử lý nước thải theo quy định. Định kỳ hằng năm tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Xây dựng việc thực hiện các quy định về quản lý thoát nước đô thị, trong đó có việc xả thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ra hệ thống thoát nước đô thị.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội nghiên cứu, đề xuất phương án thu gom, tách dầu mỡ tại các khu vực có mật độ cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống lớn, các tuyến phố dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn thành phố; báo cáo UBND thành phố trong quý II/2019. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền trong công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quản lý.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức kiểm soát việc xả nước thải của các hộ thoát nước nói chung và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nói riêng vào hệ thống thoát nước được giao quản lý đảm bảo các quy chuẩn quy định. Thiết lập cơ sở dữ liệu, quản lý các hộ thoát nước nói chung và các cơ sở kinh doanh, dịch vụ nói riêng đấu nối vào hệ thống thoát nước được giao quản lý; báo cáo UBND thành phố và các Sở, ngành làm cơ sở phục vụ công tác quản lý môi trường. Tổ chức triển khai nghiên cứu nội địa hóa sản phẩm dựa trên thiết bị đã được thương mại hóa của các nước để chế tạo cho phù hợp với điều kiện Việt Nam nhằm giảm giá thành sản phẩm, chủ động nguồn hàng. Trước khi đưa sản phẩm vào thị trường, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội phải áp dụng và tuân thủ các tiêu chuẩn thiết kế và quy định về quản lý chất lượng sản phẩm theo ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ.

Cổng thông tin điện tử Hà Nội

 

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!