Những căn cứ pháp lý thực hiện lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 2016

 • Luật BVMT số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
 • Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015;
 • Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 29/11/2013;
 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012;
 • Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001;
 • Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013;
 • Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2009;
 • Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/11/2013;
 • Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH1 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
 • Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/11/2014.

-    Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân số 21-LCT/HĐNN8 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua  ngày 11/7/1989;

 • Luật an toàn Vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015 ;
 • Luật đầu tư số 67/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
 • Nghị định 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu;
 • Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn;
 • Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
 • Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật PCCC;
 • Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính Phủ quy định về Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường;
 • Nghị định số 81/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 19/7/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;
 • Nghị định 25/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;
 • Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;
 • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường về quản lý chất thải nguy hại;
 • Thông tư 28/2011/BTNMT ban hành ngày 08/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình quan trắc môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn;
 • Thông tư số 29/2011/BTNMT ban hành ngày 08/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình quan trắc môi trường nước mặt lục địa;
 • Thông tư số 30/2011/BTNMT ban hành ngày 08/11/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình quan trắc môi trường nước dưới đất;
 • Thông tư 51/2014/TT-BTNMT Quy định Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trên địa bàn thủ đô Hà nội;

Tư vấn bới: Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường, ĐHXD, 0988387885

Viết bình luận

Bạn đã gửi bình luận thành công. Xin cảm ơn!